Czym są i na czym polegają Fundusze Europejskie?

flag-1198978_1920

Unia Europejska to wspólnota gospodarczo-polityczna, zrzeszająca 27 demokratycznych państw europejskich oraz ich obywateli. Unikatową cechą UE jest to, że choć wszystkie państwa członkowskie pozostają suwerenne i niepodległe, zdecydowały się połączyć część swojej suwerenności w obszarach, w których współpraca może być dla nich wartościowa.

Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Ograniczała się wtedy do 6 państw. Na mocy kolejnych traktatów liczba ta została zwiększona do obecnych 27 państw. Polska pozostaje członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Członkostwo w UE wiąże się z obowiązkami i zobowiązaniami ale tez szeregiem przywilejów i możliwościami wsparcia.

Fundusze Europejskie

Unia Europejska, jako ogromna struktura, która dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są przedsięwzięcia krajów członkowskich oraz pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Dzięki temu każde z państw nie musi stawiać samemu im czoła. Unia Europejska przeznacza również mnóstwo funduszy na rozwój krajów członkowskich i wspomaganie gospodarek, szczegółowy plan takiego budżetu określany jest co ok 5-7 6 lat i nazywany „Wieloletnimi ramami finansowymi„ które mają na celu zapewnienie dokonywania wydatków Unii w sposób usystematyzowany i w granicach jej zasobów własnych. Negocjacje zaczynają się kilka lat przed początkiem obowiązywania nowego budżetu. W ten sposób od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii

Fundusz Spójności  

Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów UE zredukowanie dysproporcji gospodarczych propagowanie zrównoważonego rozwoju. Przebudowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.
Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej unijnej.

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie słabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE.

EFRR finansuje:

 • Duże wsparcie inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach w celu utworzenia stałych miejsc pracy lub zwiększenia zatrudnienia;
 • Infrastrukturę związana z telekomunikacją, ochroną środowiska, energią i transportem;
 • Instrumenty finansowe w celu wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ułatwienia współpracy między miastami i regionami;
 • Inwestycje w domy seniora i placówki opiekuńczo-medyczne
Rozwój Gospodarstwa. Rolnicy Mogą Dostać Nawet 500 Tys. Zł Dofinansowania - Gospodarka - Polskieradio24.Pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wspiera europejską politykę rozwoju obszarów wiejskich.
W okresie programowania 2014–2020 fundusz skupia się na kilku głównych celach:

 • wspieranie konkurencyjności rolnictwa;
 • zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu
 • osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarki wiejskiej i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy.
 • poprawa stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich,
 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Społeczny

Stworzono go by zredukować różnice dotyczące zamożności portfela oraz jakości życia we państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej. głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

EFMiR ma za zadanie wesprzeć społeczności zamieszkujące wybrzeża i osoby zatrudnione w sektorach rybołówstwa i akwakultury.
Celem funduszu jest:

 • wspieranie rybaków w przechodzeniu na rybołówstwo zrównoważone
 • wspieranie społeczności nadmorskich w różnicowaniu lokalnej gospodarki
 • finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie
 • ułatwianie dostępu do finansowania.

Pozostała część wydatków Unii kierowana jest do realizacji celów specjalnych przez dodatkowe fundusze inwestycyjne, w tym:

 • Fundusz Solidarności Unii Europejskiej  – zapewnia wsparcie w przypadku poważnych klęsk żywiołowych,
 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej – stanowi wsparcie dla krajów kandydujących i dla potencjalnych kandydatów do UE.

Blog