Jak rozliczyć PIT-11?

pit

Deklaracja PIT-11 to ważny dokument wystawiany przez Twojego pracodawcę. Zawiera informacje, ile zarobiłeś w danej firmie w minionym roku, jakie zapłacono za Ciebie podatki oraz w jakiej wysokości odprowadzono za Ciebie składki ZUS. To właśnie ten druk posłuży Ci do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej PIT-37 lub PIT-36.

Co to jest PIT?

PIT (PIT – ang. Personal Income Tax), czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody.

PIT dotyczy przychodów z tytułu:

 • Wynagrodzenia ze stosunku pracy – zarówno z umowy o dzieło, zlecenie oraz o pracę
 • Emerytur, rent oraz zasiłków
 • Prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Wykonywania wolnego zawodu
 • Działalności artystycznej, literackiej, naukowej, twórczej, publicystycznej, oświatowej.

Mimo tego że termin PIT odnosi się bezpośrednio do podatku dochodowego od osób fizycznych, potocznie nazywamy tak wszystkie druki deklaracji podatkowej składane do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu dokonania rozliczenia rocznego. Te przyjmują jednak różne formy, uzależnione m.in. od rodzaju opodatkowania i typu osiąganych dochodów. W Polsce mamy kilka podstawowych typów 

PIT-ów są to m.in.: PIT-37, 36, 39, 38, oraz 28.

PIT 37

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.
Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%).
Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania. Jeżeli uzyskujesz wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, to w stosunku do tych przychodów nie wybierzesz tej deklaracji.

PIT 36

Wybierają osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych. PIT 36 z końcówką „L” wskazuje osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego, wynoszącego aktualnie 19%.

Deklarację PIT 36 wybierzesz, jeżeli w roku, za który składasz zeznanie:

 1. Prowadziłeś:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. Uzyskałeś przychody:
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • ze źródeł krajowych, od których płatnik nie przekazuje Ci informacji o wysokości Twoich dochodów (sam odpowiadasz w pełni za wyliczenie i zapłatę swoich podatków i zaliczek na podatek),
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowałeś u płatnika spoza terytorium kraju)

PIT-39

Jeśli sprzedałeś nieruchomość albo nabyte prawa majątkowe – musisz wypełnić PIT 39. Pamiętaj, że w tej deklaracji musisz policzyć różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania. Opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży prywatnej nieruchomości w przeciągu 5 lat licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania. Nie musisz rozliczać już kwot otrzymanych (uzyskanych) w 2021 r. z prywatnej sprzedaży nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych w roku 2015 lub wcześniej r. Od końca roku, w którym je nabyto lub wybudowano minęło bowiem ponad 5 lat.

PIT-38

PIT-38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Deklarację tę złożysz, jeżeli w roku podatkowym rozliczasz przychody z tytułu:

 1. Opłatnego zbycia:
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną, ze spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej,
  • innych papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tzw. sprzedaży krótkiej),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 2. Objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną.

Jak rozliczyć PIT?

Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Deklaracja jest podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu nadpłaty wynikającej z nadwyżki wpłaconych zaliczek na podatek ponad wartość podatku wynikającego z rocznej deklaracji PIT. Rozliczenie podatku musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób oraz w odpowiedniej formie ( korzystamy z wyżej wymienionego odpowiedniego druku)

PIT – do kiedy termin rozliczenia?

Podatnicy – składają PIT za 2021 rok do 2 maja 2022 roku. W roku gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę termin złożenia PIT-38 przypada w następny dzień roboczy.

Blog