Kto może dokonać wpisu do KRD i jak go usunąć?

wpis do KRD

Krajowy Rejestr Dłużników powstał z myślą o osobach, które nie wykonują swoich zobowiązań. Do rejestru trafiają wszyscy, którzy nie wypełnili swoich obowiązków umownych w całości lub w części – nie ma przy tym znaczenia jak długo trwała zwłoka w realizacji zobowiązania. Kto jednak może dokonać wpisu do KRS i w jaki sposób można go usunąć?

Cel KRD

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, bo taka jest oficjalna nazwa KRD, zbiera i udostępnia informacje oraz dane gospodarcze pozostające w związku z realizacją zobowiązań na terenie całego kraju. 

W KRD odnajdziemy zapisy obejmujące nie tylko osoby, które nie wykonały lub nieterminowo zrealizowały swoje zobowiązanie, ale także dane dotyczące terminowego wywiązywania się z zadłużenia. 

Niezależnie od powyższego umieszczenie informacji na temat konkretnej osoby w KRD jest niepożądane – świadczy bowiem o nierzetelności konsumenta. Jeśli dłużnik prowadzi dodatkowo własną działalność gospodarczą, figurowanie w KRD z pewnością nie przysporzy mu nowych kontrahentów. 

Kto może dokonać wpisu do KRD?

Dłużnik może zostać zgłoszony do KRD przez swojego wierzyciela, pod warunkiem jednak, że wartość nieuregulowanego zobowiązania wynosi co najmniej 200 zł. 

Co ciekawe, uprawnionymi do dokonywania wpisów w KRD są nie tylko wierzyciele będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi, ale także gminy i ich jednostki wykonawcze. Nie ma więc znaczenia z jakiego tytułu prawnego powstało dane zobowiązanie (może to być np. zobowiązanie podatkowe względem gminy).

Pamiętajmy, że wierzytelność musi być także wymagalna, tzn. wierzyciel może żądać od swojego dłużnika spełnienia świadczenia (np. z powodu nadejścia terminu przewidzianego w zawartej umowie). Wymagalność musi istnieć od co najmniej 60 dni, w przeciwnym razie wniosek o wpis do KRD nie zostanie uwzględniony.

Kolejnym warunkiem umożliwiającym wnioskowanie o wpis dłużnika do KRD jest upływ co najmniej 1 miesiąca od wysłania wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Powyższe przesłanki dotyczą jednak tylko sytuacji, w której dłużnikiem jest konsument (osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej).

Wpis przedsiębiorcy do KRD

Nieco inne wymogi są stawiane przy wpisywaniu do KRD przedsiębiorców (osób prowadzących działalności gospodarcze lub spółek prawa handlowego). 

Wierzyciel może żądać wpisania tylko przy spełnieniu następujących przesłanek:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (najczęściej będzie to po prostu umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej),
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni,
  • upłynął co najmniej 1 miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Usunięcie wpisu w KRD

Pojawienie się wpisu w Krajowym Rejestrze Długów na temat danej osoby jest często wystarczające, aby dłużnik bardzo szybko wykonał swoje zobowiązanie. Uznaje się, że zdecydowanie łatwiej jest znaleźć się w KRD, niż później się z niego wydostać.

Najskuteczniejszym sposobem na wykreślenie swoich danych z rejestru jest po prostu spłata całego zaległego zobowiązania. Im szybciej dłużnik upora się ze swoim świadczeniem, tym szybciej zniknie z KRD. 

W przypadku całkowitego uregulowania długu, wierzyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt do rejestru w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. W ten sposób następuje wykreślenie danych osoby, która znalazła się w rejestrze. Pamiętajmy, że KRD nie prowadzi archiwizacji danych obejmujących osoby, które uregulowały swoje zobowiązanie i zostały wykreślone z rejestru. 

W przypadku częściowej spłaty długu, wpis co prawda nie zniknie z KRD, informacje na temat wysokości istniejącego zobowiązania będą jednak aktualizowane. Dłużnik jest usuwany z rejestru dopiero po wykonaniu przez siebie całego świadczenia. 

Co jednak jeśli dłużnik znalazł się w rejestrze bezpodstawnie (np. na skutek działań byłego wierzyciela)? Takie sytuacje nie należą wcale do rzadkości. Jeśli konkretna osoba nie jest już stroną zobowiązania (bo np. zostało już ono w całości wykonane lub dług po prostu się przedawnił), lecz mimo tego została wpisana do KRD – ma możliwość skorzystać z narzędzi obronnych. 

Instrumentami ochrony w przypadku nieprawidłowych wpisów w KRD są zarzuty podnoszone na podstawie § 14 Regulaminu Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz art. 30 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zarzuty przesyłamy bezpośrednio do rejestru – nie istnieje jednak termin graniczny ich wniesienia (osoba niesłusznie wpisana do KRD może wnieść zarzuty w zasadzie w każdej chwili).

Uprawnienie do wystąpienia z zarzutami aktualizuje się w momencie dowiedzenia się o fakcie dokonania wpisu na temat danej osoby i trwa tak długo, jak długo wpis figuruje w KRD. Jeśli zarzuty będą trafne, KRD bez problemu usunie wadliwy wpis ze swojej bazy danych. 

Blog