Nieuczciwe działania firm windykacyjnych

woman-1733891_1920

Firmy windykacyjne nie cieszą się popularnością w Polsce. Wpływ na taki stan rzeczy ma być może sposób działania poszczególnych windykatorów. Pewna część firm stosuje nieuczciwe praktyki, skutkiem czego naraża się nie tylko wobec swoich klientów czy dłużników, ale także wobec państwa. Nieuczciwe działania firm windykacyjnych stanowią bowiem poważne naruszenie prawa i wiążą się ze znaczącymi konsekwencjami.

Jak działa windykator?

Podstawowym celem każdej firmy windykacyjnej jest szybkie i skuteczne ściągnięcie długu. Problem w tym, że działania windykatorów bardzo często naruszają obowiązujące przepisy.

Pamiętajmy, że windykatorzy nie są komornikami, nie mogą więc żądać ujawnienia majątku przez dłużnika, zajmować mu jakiekolwiek mienie, a tym bardziej szantażować czy zastraszać. 

Tak naprawdę kompetencje firm windykacyjnych ograniczają się do informacji dłużnika o niespłaconym zobowiązaniu oraz zażądania uregulowania długu, oczywiście z poszanowaniem prawa. Problem w tym, że spora część windykatorów niestety nie stosuje się do obowiązujących przepisów i tym samym naruszają dobra osobiste dłużników.

Na czym polegają nieuczciwe działania firm windykacyjnych?

Najczęstszymi nieuczciwymi praktykami firm windykacyjnych są:

  • nękanie dłużników telefonami, smsami, mailami oraz listami,
  • nachodzenie dłużników w domu lub miejscu pracy oraz wywieranie presji w celu spłacenia zobowiązania (także w porach nocnych i w okresie świąt),
  • straszenie dłużników konsekwencjami prawnymi w przypadku niezrealizowania zobowiązania,
  • grożenie dłużnikom utratą zdrowia lub mienia w sytuacji niespłacenia długu.

Powyższe działania są tylko przykładem jak nie powinna działać firma windykacyjna. Tego rodzaju zachowania są nie tylko nieetyczne, ale bardzo często bezprawne. To jednak gwarantuje nękanym dłużnikom skorzystanie z prawa do obrony.

Pamiętajmy, że windykator nie ma prawa grozić, ani obrażać dłużnika, nawet jeśli zobowiązanie jest faktycznie wymagalne. Jakiekolwiek naruszanie prywatności czy godności drugiego człowieka jest całkowicie zabronione.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko firmom windykacyjnym

Dłużnicy, którzy są nękani przez firmy windykacyjne bardzo często boją się walczyć o swoje prawa. Na szczęście coraz częściej przekonują się, że przepisy chronią także ich stanowisko.

Przykładem niech będzie sprawa wrocławskiej firmy windykacyjnej VEX. W listopadzie 2016 r. do UOKiK wpłynęło zawiadomienie o nieuczciwych działaniach rynkowych windykatorów. Dłużnik otrzymał od tej firmy niepokojącego maila, że jeśli nie ureguluje swojego zobowiązania, to powinien spodziewać się odwiedzin dwóch mężczyzn w godzinach wieczornych. Tego rodzaju wiadomości są całkowicie niedopuszczalne i mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Jak się okazało firma VEX dopuszczała się innych bezprawnych czynów – kontaktowała się m.in. z sąsiadami, rodziną, pracodawcą dłużnika (bez jego wiedzy i zgody). Ostatecznie windykatorzy zostali ukarani kwotą 20 000 zł – UOKiK stwierdził, że doszło tutaj do ewidentnego naruszenia prawa. 

Secured Loan Complete Controller 1030X687 1

Nieuczciwe działania windykatora – co może zrobić dłużnik?

Każde, nawet najmniejsze, działanie firmy windykacyjnej, które stanowi naruszenie dóbr osobistych dłużnika powinno być zgłoszone do właściwych organów państwowych. Sprawę można skierować nie tylko do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także do prokuratury lub na policję. Jeśli dłużnik czuje się zagrożony, ma pełne prawo do obrony (szczególnie, jeśli komunikował to wcześniej firmie windykacyjnej).

Dodatkową możliwością jest żądanie stosownego zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (m.in. dobrego imienia, prywatności, godności, prawa do życia rodzinnego). W tym celu możemy skorzystać z dwóch opcji:

  • sporządzamy wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia, które kierujemy do firmy windykacyjnej – kwotę określa sam dłużnik, warto także podać dokładne uzasadnienie naszego żądania wraz z informacją, że brak zapłaty skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu,
  • wnosimy pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo pozew o zaprzestanie naruszeń – pismo procesowe podlega warunkom formalnym określonym w Kodeksie postępowania cywilnego, zaś sprawę można założyć w zasadzie w dowolnej chwili.

Warto zapamiętać, że roszczenia o zaniechanie naruszeń dóbr osobistych oraz roszczenie o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków takiego naruszenia nie ulegają przedawnieniu. 

W przypadku roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia obowiązuje inna zasada – ono ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Blog