Otrzymałem nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jak napisać sprzeciw?

nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne postępowanie upominawcze to jednak z form postępowania sądowego, której celem jest szybkie przeprowadzenie sprawy i wydanie nakazu zapłaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od nakazu zapłaty wydanego w ramach EPU służy sprzeciw – należy jednak wiedzieć w jaki sposób go skonstruować i jaki jest termin na wniesienie odwołania w sprawie.

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

EPU to odrębne postępowanie sądowe pojawiające się w sprawach finansowych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Podstawowym celem jest tutaj szybkość przeprowadzenia sprawy i wydania wiążącego wyroku pod postacią nakazu zapłaty. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze nie jest jednak pozbawione wad, stąd w praktyce dosyć często pojawiają się nieprawidłowe nakazy zapłaty. Wyroki wydane w ramach EPU kierowane są do osób, które nigdy nie były dłużnikami lub w sytuacji, gdy zobowiązanie uległo już przedawnieniu.

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w EPU?

Jeśli wydany nakaz zapłaty jest nieprawidłowy, a pozwany nie zgadza się z jego treścią, może skorzystać z prawa odwołania się od wyroku. W tym celu musi sporządzić sprzeciw i wnieść go do właściwego sądu w konkretnym terminie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym i dla swojej ważności wymaga spełnienia pewnych warunków. Warto jednak zaznaczyć, że sporządzenie odwołania nie wymaga wynajęcia prawnika – strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może samodzielnie stworzyć sprzeciw od nakazu zapłaty. W praktyce jednak pomoc adwokata lub radcy prawnego jest istotna – napisanie skutecznego pisma procesowego wymaga bowiem posiadania nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale także i doświadczenia.

Konstrukcja sprzeciwu od nakazu zapłaty 

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, musi więc odpowiadać wymogom wskazanym w Kodeksie postępowania cywilnego. W treści naszego odwołania powinny zaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia sprzeciwu,
 • dokładne oznaczenie stron sprawy (wskazanie kto jest pozwanym i kto jest powodem – wraz z określeniem adresu zamieszkania lub siedziby stron),
 • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprzeciwu (każdorazowo będzie to Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin),
 • określenie elektronicznego nakazu zapłaty, od którego wnoszony jest sprzeciw (należy wskazać tu sygnaturę akt, datę wydania takiego wyroku oraz przedmiot sprawy),
 • oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia (jest to kwota, która została zasądzona od pozwanego w ramach wydanego nakazu zapłaty),
 • określenie rodzaju pisma (wystarczające jest, że napiszemy SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM),
 • uzasadnienie sprzeciwu (w tej części musimy wykazać dlaczego nie zgadzamy się z orzeczeniem sądu i jakie argumenty przemawiają za naszym stanowiskiem),
 • podpis wnoszącego sprzeciw,
 • wymienienie załączników (załącznikami są odpis pisma dla drugiej strony oraz dowody, które powołujemy w sprawie, a które mają udowodnić nasze stanowisko i obalić wydany nakaz zapłaty).

Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU?

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym może odbyć się na dwa sposoby:

 • tradycyjnie poprzez wysłanie odwołania listem poleconym na adres sądu,
 • elektronicznie poprzez wysłanie sprzeciwu do sądu w ramach funkcjonującego systemu EPU. Ta opcja jest jednak możliwa tylko pod warunkiem, że osoba wnosząca sprzeciw posiada aktywne konto użytkownika w elektronicznym systemie e-sądu oraz posiada ważny elektroniczny podpis kwalifikowany. Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta na stronie www.e-sad.gov.pl. Natomiast podpis elektroniczny można uzyskać u jednej z firm certyfikacyjnych (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny), bądź też pobierając bezpłatny certyfikat ze strony www.e-sad.gov.pl (tzw. zwykły podpis elektroniczny). 

Termin i opłata od sprzeciwu

Niezależnie od formy złożenia sprzeciwu strona niezadowolona z rozstrzygnięcia ma na dokonanie takiej czynności ściśle oznaczony termin. Zaskarżenie nakazu zapłaty może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia odebrania nakazu (dzień odebrania listu poleconego z sądu nie wlicza się do tego terminu). 

Sprzeciw jest pismem, które inicjuje postępowanie odwoławcze, jednak przepisy nie wymagają, aby było ono w jakikolwiek sposób opłacone. Innymi słowy, sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie podlega żadnej opłacie sądowej. 

Co się dzieje po wniesieniu sprzeciwu do sądu?

Jeśli pozwany wniesie sprzeciw w prawidłowym terminie z zachowaniem wymogów formalnych pisma, wydany nakaz zapłaty traci swoją moc w tej części, w której został zaskarżony (jeśli wnieśliśmy sprzeciw od całego nakazu zapłaty, to całe orzeczenie traci moc). 

W następnej kolejności wyznaczany jest termin rozprawy, o czym informowane są strony postępowania (zostaną one wezwane do sądu listownie). Dalsza część sprawy toczy się jak standardowe postępowania sądowe (m.in. przeprowadzane jest postępowanie dowodowe uwzględniające wysłuchanie stron). 

Blog